Σκοπός Συνεταιρισμού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών «ΘΕΣΤΟ» έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των παραγωγών και έχει ως σκοπό:

1. Τον προγραμματισμό και την προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, από ποσοτική και ποιοτική άποψη.
2. Τη συγκέντρωση και τη διάθεση της παραγωγής των μελών του Συνεταιρισμού.
3. Την ομαλοποίηση των τιμών παραγωγού και τη διασφάλιση των πληρωμών της αξίας της εμπορευθείσας παραγωγής.
4. Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των καλλιεργητικών εργασιών.
5. Τη μείωση του κόστους καλλιέργειας της βιομηχανικής τομάτας και τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας των μελών.
6. Την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των μέσων παραγωγής των μελών.
7. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων.
8. Τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος προς όφελος των παραγωγών μελών.
9. Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και τη διάθεση της βιομηχανικής τομάτας.
10. Την επίτευξη βιώσιμου εισοδήματος από την καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας.
11. Την ίδρυση και διαχείριση Ταμείου Αλληλοβοήθειας των μελών του.
12. Την προώθηση των διαδικασιών αναγνώρισης του ονόματος και της ιδιαίτερης ποιότητας της θεσσαλικής βιομηχανικής τομάτας.
13. Τη διασύνδεση όλου του κυκλώματος καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας της βιομηχανικής τομάτας, γύρω από τους κοινούς στόχους.
14. Την ένταξη όλων των τοματοπαραγωγών της Θεσσαλίας υπό έναν ενιαίο, συλλογικό και επιχειρηματικό φορέα εκπροσώπησης και προάσπισης των συμφερόντων τους.
© 2012 - 2019 Α.Σ. ΘΕΣΤΟ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.